TIPC

创新政策的三个框架:研发,创新系统和转型性变革 (Traducción al chino: tres marcos para la política de innovación: I+D, sistemas de innovación y cambio transformador)

Publicaciones

科技 创新 政策 受 其 历史 发展 的 影响。 在 现有 创新 创新 政策 的 中 中 , 可以 辨别 有 两 个 主导 且 互存 的 政策 框架。 第一 个 是 二战 后 政府 对 对 和 研发 的 支持 , 其 假设 假设 假设 假设 假设 假设 假设 假设 假设 假设 假设 假设 假设 假设 假设 假设 假设 假设 假设 假设 假设 假设 假设 假设 假设 假设 假设 假设.认为 其 能 促进 增长 且 能够 解决 私营 企业 对 新 知识 欠缺 动力 的 市场 失灵 问题。 第二 个 框架 兴起 于 20 世纪 80 年代 和 对 国家 竞争力 的 强调 强调 , 基于 国家 创新 系统 系统 ((((((((((((((((((((((((((((((((( ) 的 知识 创造 和 商业化。。 科技 创新 政策 聚焦于 建立 联系 , , 群和 , , 旨 在 促进 系统 内 各 个 不同 元素 之间 的 联系 和 学习 , 且 能够 促使 企业家 精神。 第三 个 框架 联系 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 eléctrico社会 和 环境 挑战 , 比如 可持续 发展 目标 以及 对 转型 创新 创新 需求 的 辨别。 此 框架 区别 于 之前 的 两 个 框架。 转型 指 基于 可持续 转型 研究 领域 中 社会 技术 技术 系统 系统 的 理念。 本 文 对 3 的 3 的 3 的 3特征 进行 了 描述 , 且 以 其 为 视角 对 前 两 个 框架 的 特征 再 审视。 框架 3 的 主要 特征 对 对 试验 关注 , 主要 论点 是 南 半球 再 仅仅 扮演 追 赶 北 半球 转型 的。 本 文 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个框架对政策制定的指导都十分相关,但应给予探索转型创新政策一定的优先级。

关键词:转型;可持续发展目标;研发;国家创新系统;创新政策